vulpes velox.
    1. Timestamp: Sunday 2012/06/03 20:18:23lomographyholga